Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder alle sælgers tilbud, salg og leverancer – også hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

Der henvises desuden til de i prislisten angivne ”Generelle betingelser”.

§ 1 Leveringsklausuler

Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket ab fabrik (ex works). Foreligger der projektsalg er BYGs standardforbehold af marts 2001 gældende.

§ 2 Forsikring

Transportforsikring tegnes af køber, medmindre andet er aftalt. Køber forpligter sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede.

§ 3 Sælgers forsinkelse

Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 9 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køber kan ikke hæve aftalen grundet på leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger.

§ 4 Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted. Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal sælger forsikre varerne for købers regning.

Sælger er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage. Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælger ikke bærer ansvaret for, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse. Sælger har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham. Herudover er køber forpligtet til at betale sælger transport- og andre meromkostninger

§ 5 Betaling m.v.

Medmindre andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling 30 dage efter fakturadato. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælger. Returnering skal ske franko. I tilfælde af misligholdelse er køber (debitor) forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.

§ 6 Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

§ 7 stk. 1 Reklamation

Sælger forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælger ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler.

Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage årringe i træet er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler.

Der ydes 2 års reklamationsret på vore produkt- og produktionsfejl under forudsætning af korrekt overholdelse af vores monterings- og vedligeholdelsesvejledning. Der er ingen reklamationsret på ubehandlede plader, samlinger i gehring og videresolgte udstillingsplader. Alle berettigede reklamationer udbedres uden regning. Forgæves eller uberettiget besøg vil kunne medføre fakturering. Vores servicemontør vil så vidt det er muligt tilbyde at udbedre en uberettiget reklamation efter regning, dog ikke uden forudgående accept fra køkkenbutikken. SPEKVA dækker ikke følgeomkostninger i tilfælde af forsinkelse eller som følge af mangler ved de leverede varer Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.

§ 7 stk. 2 Omkostninger i forbindelse med reklamation

SPEKVA dækker ikke følgeomkostninger, erstatninger eller lignende i forbindelse med konstaterede mangler ved produkter fra SPEKVA. SPEKVA dækker dog forhandlerens ekstra omkostninger i forbindelse med reklamationer, accepteret af SPEKVA, over leverede produkter.

Omkostningsdækningen er betinget af følgende:

1. SPEKVA skal kontaktes umiddelbart efter konstateringen af fejlen/manglen og – om muligt – inden afhjælpning af manglen påbegyndes.

2. SPEKVA skal forhåndsgodkende estimerede omkostninger i forbindelse med afhjælpning af mangler.

3. SPEKVA skal i videst muligt omfang have mulighed for selv at foretage afhjælpning af mangler.

4. Slutbruger og forhandler skal have foretaget optimal tabsbegrænsning, herunder kontrolleret det modtagne produkt, inden montage eller ibrugtagning påbegyndes.

Omkostningsdækningen er begrænset således:

5. SPEKVA dækker alene direkte, henførbare, rimelige, dokumenterede omkostninger, som forhandleren bliver påført i forbindelse med afhjælpning af mangler.

6. De omkostninger, der dækkes af SPEKVA, kan ikke overstige nettoværdien af det produkt, som reklamationen omfatter. Nettoværdien defineres som fakturapris fra SPEKVA til forhandleren.

7. Forhandlerens omkostninger til egne konsulenter mv. i forbindelse med konstatering af manglen er SPEKVA uvedkommende.

8. Omkostningsdækningen omfatter ikke omkostninger til slutbruger til dækning af ventetid eller lignende, medmindre SPEKVA har udvist en uundskyldelig forsinkelse (groft forhold) i forbindelse med den SPEKVA påhvilende forpligtelse til medvirken til afhjælpning af manglen. Forhandlerens udgifter, der dækkes af SPEKVA i henhold til nærværende bestemmelse afregnes mellem SPEKVA og forhandleren som en kreditnota fra SPEKVA med reference til den pågældende sag (ordrenummer).

§ 8 Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber p.g.a. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom.

§ 9 Force majeure

Følgende omstændigheder hos sælger medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra under- leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælger. Det påhviler sælger, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund.

Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.

§ 10 Tvister

Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret. Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.

§ 11 Projektsalg

Ved arbejde som entreprenør er foruden nærværende salgs- og leveringsbetingelser Byg’s standardforbehold gældende.

Spekva newsletter

Gå ikke glip af inspiration og de seneste nyheder.

Tilmeld dig SPEKVA-fællesskabet i dag.

Tilmeld dig her

You have Successfully Subscribed!